Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2019

adurowe
0027 e413 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
adurowe
1851 e85c
Reposted frommisza misza viainsanedreamer insanedreamer
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

May 30 2019

4755 b9ff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
adurowe
adurowe
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę.
adurowe
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
adurowe
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
adurowe
adurowe
9056 b4ec 500
adurowe
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus vialikearollingstone likearollingstone
adurowe
adurowe
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viainsanedreamer insanedreamer
adurowe
4598 6693 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
adurowe
adurowe
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
adurowe
9194 a4a8 500
Reposted frompiehus piehus viabylejaka bylejaka
adurowe
adurowe
Reposted fromshakeme shakeme viabylejaka bylejaka

May 15 2019

adurowe
Reposted fromhwaiting hwaiting viatost tost
adurowe
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...