Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

adurowe
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viainsanedreamer insanedreamer
adurowe
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarock barock viasweetchocolate sweetchocolate
adurowe
6245 e07f
Reposted frompesy pesy viasweetchocolate sweetchocolate
adurowe
7511 5125

July 07 2017

adurowe
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarock barock viabylejaka bylejaka
adurowe
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viabylejaka bylejaka
adurowe
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viabylejaka bylejaka

June 25 2017

1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapoppyseed poppyseed
adurowe
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viaiblameyou iblameyou
adurowe
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viabylejaka bylejaka
adurowe

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
Reposted fromweheartit weheartit vialatusek latusek
adurowe
8325 645b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialatusek latusek
adurowe
9117 d4bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialatusek latusek

June 19 2017

adurowe
2445 a458
Reposted frompiehus piehus vialiveattherainbow liveattherainbow

June 18 2017

5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaucieknijmi ucieknijmi
adurowe

June 17 2017

adurowe
8617 78d2
Reposted fromdelgada delgada viabylejaka bylejaka
adurowe
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl