Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapoppyseed poppyseed
adurowe
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viaiblameyou iblameyou
adurowe
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viabylejaka bylejaka
adurowe

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
Reposted fromweheartit weheartit vialatusek latusek
adurowe
8325 645b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialatusek latusek
adurowe
9117 d4bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialatusek latusek

June 19 2017

adurowe
2445 a458
Reposted frompiehus piehus vialiveattherainbow liveattherainbow

June 25 2017

1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapoppyseed poppyseed
adurowe
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viaiblameyou iblameyou
adurowe
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viabylejaka bylejaka
adurowe

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
Reposted fromweheartit weheartit vialatusek latusek
adurowe
8325 645b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialatusek latusek
adurowe
9117 d4bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialatusek latusek
adurowe
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viaiblameyou iblameyou
adurowe
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viabylejaka bylejaka
adurowe

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
Reposted fromweheartit weheartit vialatusek latusek
adurowe
8325 645b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialatusek latusek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl