Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

adurowe
0449 4051
Reposted fromaletodelio aletodelio viabylejaka bylejaka
adurowe
(...) życie jest prostsze, gdy człowiek do nikogo się nie przywiązuje.
— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabylejaka bylejaka
adurowe
Co jest we mnie takiego, że ludzie zostawiają mnie bez słowa. Bez do widzenia, bez żegnaj, bez było miło. Wszystko jest dobrze i nagle "puf" i nie ma człowieka. Przypominają sobie zawsze wtedy, gdy rany się zagoją i otwierają je na nowo.
— nergo.soup.
Reposted fromnergo nergo viabylejaka bylejaka
adurowe
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialatusek latusek
adurowe
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie vialatusek latusek
adurowe
adurowe
9934 9853
Reposted fromtez tez viathenatuss thenatuss
adurowe
7346 523d
Reposted fromhajskul hajskul viaiblameyou iblameyou
9667 cd84 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
adurowe
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
adurowe
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
adurowe
9737 dbcc
adurowe

Reposted fromnebthat nebthat viainsanedreamer insanedreamer

September 16 2017

adurowe

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

3824 33e5
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasalami salami
adurowe
6693 d439
story of my life
Reposted fromhajskul hajskul viatost tost
5149 7965

serious:

you > everything

Reposted fromAmericanlover Americanlover viathenatuss thenatuss
adurowe
3073 a7c3
aduroweReposted fromconchiglia conchiglia viathenatuss thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl