Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapoppyseed poppyseed
adurowe
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viaiblameyou iblameyou
adurowe
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viabylejaka bylejaka
adurowe

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
Reposted fromweheartit weheartit vialatusek latusek
adurowe
8325 645b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialatusek latusek
adurowe
9117 d4bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialatusek latusek

June 19 2017

adurowe
2445 a458
Reposted frompiehus piehus vialiveattherainbow liveattherainbow

June 18 2017

5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaucieknijmi ucieknijmi
adurowe

June 17 2017

adurowe
8617 78d2
Reposted fromdelgada delgada viabylejaka bylejaka
adurowe
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
adurowe
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
adurowe
9508 b882
Reposted frompeper peper viadifferent different
adurowe
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamisspandora misspandora
adurowe
7817 ed57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSundaySmile SundaySmile
adurowe
6116 4a9d
Reposted fromM74Funky M74Funky viasalami salami
adurowe
4492 c10e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasalami salami

June 12 2017

5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl